Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dział Pośrednictwa Pracy, Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

ZŁOŻENIE OFERTY PRACY

Zgłoszenie krajowej oferty pracy w danym powiatowym urzędzie pracy jest dokonywane przez pracodawcę krajowego pisemnie.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.

Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca:

 1. zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, i mogą dyskryminować kandydatów  do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie oraz orientację seksualną;
 2. w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenia praw pracowniczych lub jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie.
 3. jeżeli zgłoszenie krajowej oferty pracy nie będzie zawierało wszystkich danych wymaganych w ofercie pracy oraz jeżeli pracodawca zgłosił tą  ofertę do realizacji do innego powiatowego urzędu pracy.

WYMAGANE DOKUMENTY

Przy zgłaszaniu oferty pracy przez pracodawcę po raz pierwszy niezbędne są NIP, REGON oraz wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z rejestru przedsiębiorców tj. CEIDG (Centralna Ewidencja I Informacja O Działalności Gospodarczej). Powyższe dokumenty pozwalają na rejestrację pracodawcy w bazie komputerowej oraz możliwość realizacji oferty.

FORMA I MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

W celu złożenia oferty pracy należy wypełnić druk zgłoszenia oferty pracy. Zgłoszenie krajowej oferty pracy powinno zawierać następujące dane:

W przypadku szczególnego zainteresowania pracodawcy krajowego upowszechnieniem krajowej oferty pracy w na terenie państw EOG, zgłoszenie takiej ofert, zwanej "ofertą pracy dla obywateli EOG" poza w/w danymi musi zawierać następujące informacje:

Powyższe dane są niezbędne do uruchomienia i realizacji oferty pracy.

W celu pobrania druku zgłoszenia oferty pracy oraz złożenia oferty pracy należy zgłosić się do pok. 210 - I piętro w godz. 7.30-15.00.
Oferty pracy dla pracodawcy zarejestrowanego w komputerowej bazie pracodawców w PUP w Kłobucku mogą być zgłoszone osobiście, drogą pocztową, faksem (34 317-13-45), email: lub online: klobuck.praca.gov.pl/zgloszenie-oferty-pracy

Pracodawca zgłaszając ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy (zamknięta oferta pracy).
Zadania w zakresie upowszechniania oferty pracy, kontaktów z pracodawcą i osobami zarejestrowanymi oraz kierowaniem zarejestrowanych do pracodawcy realizuje powiatowy urząd pracy, który przyjął ofertę pracy od pracodawcy.

Oferta pracy, w związku z którą pracodawca nie wyraził zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację (zamknięta oferta pracy), może być udostępniona w pełnym zakresie wyłącznie tym bezrobotnym lub poszukującym pracy, którzy spełniają wymagania pracodawcy określone w ofercie i których powiatowy urząd pracy kieruje do pracy u tego pracodawcy.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przyjęcie kompletnej oferty pracy następuje niezwłocznie. Zgłoszona oferta jest ważna przez okres ustalony uprzednio z pracodawcą lub zwyczajowo przez okres 30 dni, ewentualnie do daty jej dezaktualizacji bądź zrealizowania. W przypadku chęci przedłużenia aktualności oferty pracy prosimy o kontakt z pośrednikami pracy. W przypadku dezaktualizacji oferty pracy należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie Urząd Pracy.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji i sposobów prowadzenia usług rynku pracy.

UWAGI:

Obsługa pracodawców odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00, pok. 210 I piętro.

Informacje w sprawie składania ofert pracy: tel. 34 317-44-27; 34 317-44-29.


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, w celu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń. Oświadczenie wpisane przez Powiatowy Urząd Pracy do ewidencji oświadczeń uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jeżeli praca wykonywana jest na warunkach określonych w tym oświadczeniu.

Powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi (siedziba dotyczy osób prawnych, a pobyt stały osób fizycznych), wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli:

WYMAGANE DOKUMENTY

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając oświadczenie  o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wpisu do ewidencji oświadczeń, dołącza do oświadczenia:

Uwaga: oświadczenie o niekaralności podpisuje wyłącznie podmiot powierzający wykonywanie pracy.

Dodatkowo pracodawca do oświadczenia dołącza:

Uwaga: złożenie niekompletnego oświadczenia lub bez kompletu załączników będzie skutkowało wezwaniem przez organ prowadzący sprawę do uzupełnienia braków formalnych. Nieuzupełnienie braków formalnych w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń pisemnie powiadamia PUP w Kłobucku o:

PUP w Kłobucku dokonuje wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń dla pracodawców:

FORMA I MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

W celu zarejestrowania OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY OBYWATELOWI REPUBLIKI ARMENII, REPUBLIKI BIAŁORUŚ, REPUBLIKI GRUZJI, REPUBLIKI MOŁDOWY, FEDERACJI ROSYJSKIEJ LUB UKRAINY należy:

Informacje w sprawie zatrudniania cudzoziemców: tel. 34 317-44-31.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

PUP w Kłobucku wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń lub starosta odmawia w drodze decyzji wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń w terminie:

Starosta zawsze wydaje decyzję odmowną, gdy podmiot powierzający pracę był karany w związku z powierzeniem pracy cudzoziemcom, tj. dopuścił się przestępstw lub poważnych naruszeń przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców lub niektórych przepisów Kodeksu Karnego.

Starosta może także odmówić wpisu do ewidencji oświadczeń, jeżeli z okoliczności wynika, że oświadczenie jest składane dla pozoru, będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż praca deklarowana w oświadczeniu lub podmiot powierzający pracę nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy w szczególności: nie posiada środków na pokrycie zobowiązań wynikających z powierzenia pracy, nie prowadzi działalności uzasadniającej powierzenie pracy, zalega z odprowadzaniem składek,  m.in. na ubezpieczenia społeczne, zalega z uiszczeniem podatków.

Obowiązki pracodawcy w związku z powierzaniem pracy na podstawie oświadczenia

UWAGA!

Dla agencji pracy tymczasowej powierzających prace cudzoziemcom w charakterze pracownika tymczasowego, przewidziany został oddzielny formularz oświadczenia.


ZEZWOLENIE NA PRACĘ SEZONOWĄ

Od 1 stycznia 2018 r. znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła nowe rozwiązanie umożliwiające zatrudnianie w Polsce cudzoziemców do pracy sezonowej – zezwolenie na pracę sezonową.

Praca sezonowa to praca wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka w ramach działalności uznanych za sezonowe określonych w rozporządzeniu wykonawczym Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Decyzję wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

FORMA I MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY

Jakie dokumenty należy złożyć w celu uzyskania zezwolenia na pracę sezonową:

 1. wniosek – należy  wypełnić i złożyć  w Powiatowym  Urzędzie Pracy w Kłobucku, ul. Długosza 114 (pok.203, I piętro)
 2. ważny dowód osobisty lub ważny dokumenty podróży, albo jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;
 3. kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca; w przypadku, gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
 4. kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. dowód wpłaty- na  podany nr konta;
 6. dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej - w przypadku, gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
 7. oryginał informacji starosty, wydanej nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę - 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana;
 8. dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy - w przypadku gdy informacja starosty była wymagana;
 9. dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat - w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 10. dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca - w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 11. dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, w których nie wymagana jest informacja starosty przy ubieganiu się o zezwolenie na pracę sezonową.
 12. oświadczenie o niekaralności pracodawcy (obowiązkowo podpisane przez pracodawcę).
 13. dowód dokonania wpłaty w wysokości 30 zł;

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

PUP w Kłobucku rejestruje wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową  w terminie;

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004r.;
 2. Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12.12.2013r.;
 3. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym nielegalnie na terytorium Polski;
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń z dnia 07.12.2017r.;
 6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca z dnia 08.12.2017r.;
 7. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi z dnia 08.12.2017r.;
 8. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi z dnia 08.12.2017r.;
 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę z dnia 21.04.2015r.;
 10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców z dnia 29.01.2009r.

ZŁOŻENIE WNIOSKU PRZEZ PRACODAWCĘ ZAINTERESOWANEGO POMOCĄ PUP W KŁOBUCKU W DOBORZE KANDYDATÓW DO PRACY LUB INDYWIDUALNYM ROZWOJU ZAWODOWYM

Pracodawca może uzyskać bezpłatną pomoc doradcy zawodowego w:

 1. doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy;
 2. we wspieraniu własnego rozwoju zawodowego i swoich pracowników poprzez uzyskanie porad zawodowych (wniosek). 
Wersja XML